Se alla

Kraftsamling för psykisk hälsa

Allt fler mår psykiskt dåligt, både unga och äldre. Det kan handla om allt från skolstress och ofrivillig ensamhet till depression och svåra psykiatriska diagnoser.

Skolan som skydd. Barn som klarar grundskolan har bättre förutsättningar att uppnå sina mål resten av livet. Alla elever ska få undervisning på det sätt de behöver och utmanas på rätt nivå. 

Skolan, socialtjänsten och BUP måste samarbeta för att hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan.

Stärk elevhälsan. Det ska vara enkelt att få hjälp för den som mår dåligt. På Liberalernas initiativ gör Vallentuna från i år en satsning på elevhälsan på tre miljoner under tre år för att stärka den psykiska hälsan hos eleverna. Dessutom får socialnämnden medel för att motverka bland annat psykisk ohälsa. Vi vill fortsätta stärka elevhälsan.

Bättre samarbete. Skola, socialtjänst och sjukvård ska samarbeta bättre för att hjälpa barn och unga, så att de får den hjälp de behöver. 

Sprid kunskap. Det är inte farligt att prata om självmord – tvärtom, det är bristen på samtalsstöd som kan vara dödlig. Fler elever i Vallentuna ska få kunskap om psykisk hälsa och självmordsprevention.

Stoppa den ofrivilliga ensamheten. Ensamhet och otrygghet orsakar psykisk ohälsa hos många äldre. Därför ska den som fyllt 85 ha rätt att flytta in på äldreboende om han eller hon så önskar för att bryta ensamheten. Det behövs också ett trygghetsboende i Vallentuna, med möjlighet till aktiviteter på dagarna och med servicepersonal. 

Utveckla Träffpunkten. Fortsätt utveckla verksamheten på Träffpunkten centralt i Vallentuna tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen. Lokalen ska framför allt vara en samlingspunkt för att umgås och bryta ensamhet. Fler Träffpunkter runt om i kommunen behövs med verksamheter i samma anda som i den centrala Träffpunkten.

Uppmuntra och stöd frivilligsamhället. Föreningslivet med sina frivilliga gör och kan göra stora insatser i samarbete med kommunen t.ex. inom väntjänsten och studiecirklar. 

Nej till besöksförbud på äldreboenden. De besöksförbud som rådde under lång tid under Covid-pandemin fick stora negativa effekter. Äldre tvingades vara isolerade under långa perioder och fick inte träffa sina barn, barnbarn, partners eller andra. Det ledde till ensamhet, nedstämdhet och psykisk ohälsa. Coronakommissionens studier visade dessutom att smittan huvudsakligen kom in på äldreboenden via anställda, inte via anhöriga. Därför säger vi nej till besöksförbud på äldreboenden.