Suicidprevention är ett måste om vi ska få bukt med en av vår tids största folksjukdomar, psykisk ohälsa. Pandemin riskerar inte bara människors fysiska hälsa och liv, men påverkar även den psykiska ohälsan i dess spår. Den senaste veckan har vi till exempel kunnat läsa hur suicid tyvärr ökar bland unga kvinnor och den är hög bland män. Liberalerna är därför glada att vi tillsammans med Centerpartiet och regeringen nu ger folkhälsomyndigheten i uppdrag att inrätta en funktion för psykisk hälsa och suicidprevention vid myndigheten.

Funktionens roll ska vara att sprida kunskap om psykisk ohälsa och suicid till allmänheten, samt föra dialog med allmänheten inom området. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 8 000 000 kronor under 2020.

8 miljoner extra för att främja psykisk hälsa

Det här uppdraget är ett komplement till överenskommelsen i januari 2020, som bygger på januariavtalet som slöts mellan Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Insatsen är särskilt viktig för att förhindra att de med både ett beroende och psykiatrisk diagnos hamnar mellan stolarna.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingick då en överenskommelse i syfte att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa samt ge effektiv vård och stöd till personer med allvarlig problematik. Överenskommelsen för 2020 omfattar drygt 1,7 miljarder kronor och syftar till insatser för bättre vård och för de med både ett beroende och psykiatrisk diagnos som alltför ofta hamnar mellan stolarna.

Överenskommelsen med SKR är gjord inom ramen för statens budget för 2020 och innefattar bland annat medel till regioner och kommuner för investeringar i mobila psykiatriteam, suicidprevention, barns och ungas psykiska hälsa, kunskapsbaserad vård och stöd för personer med samsjuklighet, det vill säga personer som har exempelvis både beroende och psykiatrisk diagnos.

Den här överenskommelsen bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.


Läs om uppdraget här.

Läs om satsningen på 1,7 miljarder mellan Liberalerna, Centern och regeringen här.