Se alla

Kraftsamling för psykisk hälsa

Allt fler mår psykiskt dåligt. Det kan handla om allt från ofrivillig ensamhet bland äldre och skolstress hos unga till depression och svåra psykiatriska diagnoser. Liberalerna vill ta krafttag för att vända den psykiska ohälsan.

Skolan som skydd

Barn som klarar grundskolan har bättre förutsättningar att uppnå sina mål resten av livet. Alla elever ska få undervisning på det sätt de behöver och utmanas på rätt nivå. Skolan, socialtjänsten och BUP måste samarbeta för att hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan.

Elevhälsan stärks

Det ska vara enkelt att få hjälp för den som mår dåligt. I Vallentunas budget görs på Liberalernas initiativ från i år en satsning på tre miljoner under tre år till elevhälsan för att stärka den psykiska hälsan hos eleverna. Dessutom får socialnämnden medel för att motverka bland annat psykisk ohälsa. Vi vill fortsätta stärka elevhälsan.

Psykisk ohälsa i Vallentuna_1

Bättre samarbete

Skola, socialtjänst och sjukvård ska samarbeta bättre för att hjälpa barn och unga, så att de får den hjälp de behöver.

Sprid kunskap

Det är inte farligt att prata om självmord – tvärtom, det är bristen på samtalsstöd som kan vara dödlig. Fler elever i Vallentuna ska få kunskap om psykisk hälsa och självmordsprevention.

Stoppa den ofrivilliga ensamheten

Ensamhet och otrygghet orsakar psykisk ohälsa hos många äldre. Därför ska den som fyllt 85 ha rätt att flytta in på äldreboende om han eller hon så önskar för att bryta ensamheten. Det behövs också ett trygghetsboende i Vallentuna, med möjlighet till aktiviteter på dagarna och med servicepersonal.

Äldreboenden i Vallentuna

Utveckla Träffpunkten

Fortsätt utveckla verksamheten på Träffpunkten centralt i Vallentuna tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen. Lokalen ska framför allt vara en samlingspunkt för att umgås och bryta ensamhet. Fler Träffpunkter behövs runt om i kommunen med verksamhet i samma anda som i den centrala Träffpunkten.

Uppmuntra och stöd frivilligsamhället

Föreningslivet med sina frivilliga gör och kan göra stora insatser i samarbete med kommunen t.ex. inom väntjänsten och studiecirklar.

Nej till besöksförbud på äldreboenden

De besöksförbud som rådde under lång tid under Covid-pandemin fick stora negativa effekter. Äldre tvingades vara isolerade under långa perioder och fick inte träffa sina barn, barnbarn, partners eller andra. Det ledde till ensamhet, nedstämdhet och psykisk ohälsa. Coronakommissionens studier visade dessutom att smittan huvudsakligen kom in på äldreboenden via anställda, inte via anhöriga. Därför säger vi nej till besöksförbud på äldreboenden.